KOM I GANG

Sammen kan vi mere, og det er ikke bare noget man siger, det er vise ord om udvikling og fremdrift. Jeg kan være jeres mand (eller kvinde) ind i miljø, adfærd og  identitet. Samle og skabe overblik over den ønskede destination og måske stille alle de rigtige, irriterende men gavnlige spørgsmål for at få alle brikkerne til hele puslespillet.

BESØG HOS JER

Få et indlæg til en temadag, hvor et foredrag eller en workshop kan sætte skub i et holistisk perspektiv, der taler ind i inddannelse som greb.

DELTAGE PÅ HOLD

Der laves et internt hold i jeres regi, eller i kan have medarbejdere/ledelse der deltager på allerede opsatte hold. Målet er Navigatører internt i organisationen.

NYSGERRIG

Er i interesseret i modellen og metoden, og gerne vil høre mere? Jeg kommer gerne til kaffemøde eller vi kan aftale et telefonmøde - tillid er nøglen.

Tværfaglig proces

Herunder ses forskellige mulige tænkninger ind i faglig sparring og processer. Hvor er det led som har brug for sparring, og hvor i organisationen er det gavnligt at stille skarpt? Der er ingen tvivl om, at det kan lade sig gøre i alle led - men er det fordelagtigt? Hvor vil der komme de bedste resultater i bredspektret indsats - herunder er der samlet nogle initiativer og samspilstanker omkring indre og ydre miljø og indsats. Måske det kan inspirer til handling.

Leder i balance

Når en ledelse går foran og samtidig er oplært i spottemetoden så kan der tages beslutninger ikke kun baseret på fakta men også intuitivt. Det kræver en leder i balance og når lederen er det kan lederen spotte og fornemme de ansatte – rummet og helheden. Lederen kan mærke blokeringer og modstand og kan du som leder bruge intuitionen vil du også være mere empatisk. Det opnår du værktøjer i.

Fakta omkring stressramte

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

Når toppen kan spotte helheden
 • Indre forståelse og balance
 • Ydre miljø og situationsfornemmelse
 • Kobling af viden og intuition
 • Værktøjer til hurtig centerering
 • Metode til at spotte
 • Indblik i adfærd og identitet

Børn og unge

Pædagogen, familien, læreren, skolen, institutionen, kommunen:
Inddannelse ind i institutioner med henblik på at balancerer på egen platform såvel som i det eksterne miljø. Metoder fra inddannelse benyttes til, at stabiliserer påvirkninger og afklare en konkret indsats i situationer og som empatisk vejledning. Ved at investere i inddannede voksne omkring børnene, kan der registreres positiv resonans, som er kimen til en adfærdskultur, der vil ændre karakter i takt med aktivering og implementering. Med harmonisering af det parsympatiske nervesystem opnås en indsats der trækker tråde i mange lag, fra vokse til børn og omvendt.

Naturen og naturlige metoder er en del af værktøjskassen til det pædagogiske personale, til forældrene og det tværfaglige samarbejde ind i forståelsen af de systemer vi alle er født med, og som kan balanceres i processen, uden behandling, blot observation og viden om kroppe og naturens helingsprocesser og mekanismer.

Fakta om psykosomatiske symptomer 

Hos børn og unge såvel som hos voksne, kommer psykiske belastninger og livsudfordringer ofte ikke alene til udtryk som psykiske symptomer og påvirkninger, men kan give sig til udtryk som fysiske klager, ofte f.eks. i form af smerter. I daglig tale anvendes begrebet psykosomatiske symptomer ofte om denne form for symptomer.

Læs mere i rapporten:

INDSATS TIL
BØRN OG UNGE
 • Trivsel og ro
 • Ansvar og mod
 • Indragelse af rutiner
 • Aktivering af intuition
 • Natur og videnskab
 • Sympatikus og parsympatikus
 • Fællesskab
 • Prioritering
Fakta omkring 
børn og unge

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med børn og unge, står man ofte med et barn/ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Når vi taler den unge kan den unges mistrivsel stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Sundhedssektoren

Inddannelse bidrager til smertelinding og arbejdet ind i nervesystem og metoder til balancering på det fysiske såvel som mentale plan. Med aktivering af metoderne er hovedformålet at Inddannelse bidrager til gavn for både ansat og borger. Udover de rent helbredsmæssige faktorer personligt såvel som fagligt, indeholder inddannelsen også træning ind i personlighed og mønstre, som kan vejlede en ansat til at henvende sig, eller tale ind i en patients følelser og humør til gavn for indsatsen og i sidste ende helbred.  På det personlige plan, er det gavnligt for stressniveau og egen balance, hvilket har en effekt i samarbejde og i det ydre miljø. Inddannelse er godkendt til certificering af RAB behandlere, og vil være et aktiv i enhver sammenhæng, hvor mennesker søger behandling. 

Fakta om arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

Det kan på mange måder være udfordrende at have med syge medborgere at gøre. For mange giver arbejdet en høj grad af mening, men det kan også indeholde høje følelsesmæssige krav og belaste det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdet kan også rumme fysiske belastninger. 10 procent af portører oplever ifølge AH ’18 at være begrænset i deres arbejde pga. smerter inden for de seneste måneder, 9 procent af sosu’erne melder det samme.  Og kigger man på rapportering af smerter i det hele taget, ligger sosu’er i top af alle faggrupper. 46 procent af dem melder, at de har smerter flere gange om ugen. Næsten lige så mange portører (45 %) melder det samme.

Holistisk helbred
 • Tværfaglig indsats
 • Indre og ydre balance
 • Placebo forståelse
 • Intelligente celler
 • Empati og intuition
 • Kommunikation
 • Indre og ydre miljø
 • Stress og resiliens
 • Det skal give mening

At være stresset eller udbrændt er en sygdom, der betyder, at ens nervesystem er i høj arousal. Dvs. at din krop ikke er i stand til at sortere i de mange indtryk, som den hver dag tager ind og derfor konstant er vågen, parat og i “alarmberedskab”. Som et modsvar lukker kroppen ofte af for sine følelser, hvilket resulterer i at krop og sind er i ubalance. Din krop og dit sind kan ofte opretholde denne tilstand i en rum tid. På et tidspunkt siger den dog stop.

UBALANCE er en sundhedskatastrofe

Spotning er en metode der  fremmer balance og dermed forebygger i stedet for at symptombehandle, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mennesker i ubalance. Ved at have fokus på aktiv personligt ansvar og inddragelse af nærmiljøet, hvor man allerede befinder sig, kan metoderne være med til at:

 • At forebygge psykisk sårbarhed og mistrivsel hos blandt andet børn og unge, kan skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade, samt sygdomme reduceres.
 • At fremme trivsel ved at have fokus på at styrke menneskers muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
 • At arbejde med intern selvforståelse og pleje, så kroppen og sindet harmoneres. Viden om kost, mindfullness og styrkelse af bla. immunforsvaret kan reducerer antallet af sygedage og orlov, samt styrke det personlige engagement og livsforståelse.

I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved trivsel og mistrivsel samt et udsnit af risikoelementer, der kan være medvirkende til mistrivsel. Endelig kan du se eksempler på, hvordan mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.

Fakta om mistrivsel

Tal fra bl.a. SFI og Socialstyrelsen viser:

 • 5-10 pct. af alle småbørn har en utryg tilknytning, som bl.a. øger risikoen for at udvikle psykiske vanskeligheder på sigt.

 • 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk sygdom inden de fylder 18 år

 • 25 pct. af befolkningen (>15 år) har et højt stressniveau.

 • Ensomhed er hvert år årsag til 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark.

 • Antallet af hospitalsindlæggelser er ca. 5 gange højere blandt mennesker, der har været hjemløse end i den øvrige befolkning.

Livstilfredshed

Mellem 6-20 % af de 11-15-årige oplever at have lav grad af livstilfredshed, mens 31-42 % i samme aldersgruppe er meget tilfredse med deres liv. der er flere blandt de yngste af de 10-24-årige, som oplever at have høj livstilfredshed. Endelig er der en større andel af børn og unge i de laveste socioøko- nomiske grupper, som har lav livstilfredshed, og andelen af 11-15-årige børn, som har høj livstilfreds- hed, har været faldende de sidste 10 år.