Tværfaglig proces der giver mening

Herunder ses forskellige vinkler ind i faglig sparring og processer. Hvor er der brug for implementering, og hvor i organisationen er det gavnligt at stille skarpt? Hvor vil der komme de bedste resultater i bredspektret indsats, omkring indre og ydre miljø og indsats. Alt det jeg arbejder ind i handler om at trives bedre, at balancere på et fysisk plan og samtidig være kulturskabere ind i forståelse af, hvad vi hver især kan tage ansvar for - netop for at skabe et bedre personligt miljø samt arbejdsmiljø. At være stresset eller udbrændt er ikke en sygdom, men symptomer på, at ens nervesystem er i høj arousal. Dvs. at din krop ikke er i stand til at sortere i de mange indtryk og stimuli, som den hver dag tager ind og derfor konstant er vågen, parat og i “alarmberedskab”. Som et modsvar lukker kroppen ofte af for følelser, hvilket resulterer i at krop og sind er i ubalance. Din krop og dit sind kan ofte opretholde denne tilstand i en rum tid. På et tidspunkt siger den dog stop. Hvad er tegnene? hvordan kan du selv balancere det? Alt dette er muligt med Inddannelsens værktøjer og metoder. Til brug på egen krop såvel som i et fagligt arbejde med andre mennesker.

OPLÆG PÅ ARBEJDSPLADSEN

Få et indlæg til jeres fagpersonale til en temadag, et foredrag eller en workshop kan sætte skub i et holistisk perspektiv, der griber ind i personlig miljø påvirkning samt en aktiv værktøjskasse til herdagens påvirkninger, som stresser, dræner og demotiverer. 

FÅ et INTERNt navigatør TEAM

Ønsker i at have Navigatører der kan implementere de naturlige, holistiske greb?  Det er muligt at undervise jeres fagpersonale  i energetisk bevidsthed og spotning. Ved at i selv har navigatører i jeres team, kan i altid give det videre i næste led.

INDSATS MOD STRESS & MENINGSLØSHED

Er i interesseret i modellen og metoden, og gerne vil høre mere? Jeg kommer gerne til kaffemøde eller vi kan aftale et telefonmøde. Hvad er jeres situation, hvad ser jeg kunne være jeres næste step til at understøtte sund organisation.

FAKTA OM

stressramte

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

mistrivsel

Tal fra bl.a. SFI og Socialstyrelsen viser:

5-10 pct. af alle småbørn har en utryg tilknytning, som bl.a. øger risikoen for at udvikle psykiske vanskeligheder på sigt.

15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk sygdom inden de fylder 18 år

25 pct. af befolkningen (>15 år) har et højt stressniveau.

Ensomhed er hvert år årsag til 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark.

Antallet af hospitalsindlæggelser er ca. 5 gange højere blandt mennesker, der har været hjemløse end i den øvrige befolkning.

børn og unge

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med børn og unge, står man ofte med et barn/ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Når vi taler den unge kan den unges mistrivsel stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.


psykosomatiske symptomer 

Hos børn og unge såvel som hos voksne, kommer psykiske belastninger og livsudfordringer ofte ikke alene til udtryk som psykiske symptomer og påvirkninger, men kan give sig til udtryk som fysiske klager, ofte f.eks. i form af smerter. I daglig tale anvendes begrebet psykosomatiske symptomer ofte om denne form for symptomer.

Læs mere i rapporten:

arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

Det kan på mange måder være udfordrende at have med syge medborgere at gøre. For mange giver arbejdet en høj grad af mening, men det kan også indeholde høje følelsesmæssige krav og belaste det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdet kan også rumme fysiske belastninger. 10 procent af portører oplever ifølge AH ’18 at være begrænset i deres arbejde pga. smerter inden for de seneste måneder, 9 procent af sosu’erne melder det samme.  Og kigger man på rapportering af smerter i det hele taget, ligger sosu’er i top af alle faggrupper. 46 procent af dem melder, at de har smerter flere gange om ugen. Næsten lige så mange portører (45 %) melder det samme.

Livstilfredshed

Mellem 6-20 % af de 11-15-årige oplever at have lav grad af livstilfredshed, mens 31-42 % i samme aldersgruppe er meget tilfredse med deres liv. der er flere blandt de yngste af de 10-24-årige, som oplever at have høj livstilfredshed. Endelig er der en større andel af børn og unge i de laveste socioøko- nomiske grupper, som har lav livstilfredshed, og andelen af 11-15-årige børn, som har høj livstilfreds- hed, har været faldende de sidste 10 år.

VI BLIVER SYGE AF SYG KULTUR

DERFOR HAR JEG VALGT AT ARBEJDE MED NATUREN OG HOLISTISK KOMPLIMENTÆR BEVIDSTHED

Børn, unge & familie

Pædagogen, familien, læreren, skolen, institutionen, kommunen:
Metoder og greb med henblik på at balancerer på egen platform såvel som i det eksterne miljø. Metoder fra inddannelse benyttes til, at stabiliserer påvirkninger og afklare en konkret indsats i situationer og som empatisk vejledning. Ved at investere i bevidsthed og forståelse for energi og påvirkning til voksne omkring børnene, kan der registreres positiv resonans, som er kimen til en adfærdskultur, der vil ændre karakter i takt med aktivering og implementering. Med harmonisering af det parsympatiske nervesystem opnås en indsats der trækker tråde i mange lag, fra vokse til børn og omvendt. Naturen og naturlige metoder er en del af værktøjskassen til det pædagogiske personale, til forældrene og det tværfaglige samarbejde ind i forståelsen af de systemer vi alle er født med, og som kan balanceres i processen, uden behandling, blot observation og viden om kroppe og naturens helingsprocesser og mekanismer.

ledelse og ansvarspersoner

Når en ledelse går foran og samtidig har fået implementeret værktøjskassen, så kan der tages beslutninger ikke kun baseret på fakta men også intuitivt. Det kræver en leder i balance og når lederen er det kan lederen bedre spotte og fornemme de ansatte, situationen – rummet og helheden. Lederen kan mærke blokeringer og modstand og kan du som leder bruge intuitionen vil du også være mere empatisk i din kommunikation. Her arbejdes der også ind i værdipolitik.

 

Sundhedssektor & ældrepleje

Bevidsthed om komplementær behandling bidrager til smertelindring og arbejdet ind i nervesystem og metoder til balancering på det fysiske såvel som mentale plan. Med aktivering af metoderne er hovedformålet at bidrage til gavn for både ansatte og borgere. Udover de rent helbredsmæssige faktorer personligt såvel som fagligt, indeholder indsatsen også træning ind i personlighed og mønstre, som kan vejlede en ansat til at henvende sig, eller tale ind i en borger/patients følelser og humør til gavn for indsatsen og i sidste ende helbred.  På det personlige plan, er det gavnligt for stressniveau og egen balance, hvilket har en effekt i samarbejde og i det ydre miljø. 

GOD ENERGI PÅ JOBBET, I HVERDAGEN OG I MILJØET?

 • Facilitering af temadage
 • Naturlig bevidsthedskoncept
 • Team facilitering og sparring
 • Gruppe dynamik og frekvens
 • Personlige forløb ind i mental og fysisk trivsel og balance.
 • Formidling og undervisning
 • Gruppeprojekter
 • Ideudkast og konceptudvikling
 • Ekstern miljøpåvirkning med indretning og omgivelser

Lad os tale sammen om, hvad der ville være fordelagtigt hos jer? Få en uforpligtende samtale om en konsulentopgave, hvor forebyggelse er i fokus!

STIMULI & PÅVIRKNING

er en sundhedskatastrofe man faktisk kan tage hånd om

Spotning er Inddannelses svar på metoder der  fremmer balance og dermed forebygger i stedet for at symptombehandle, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mennesker i ubalance. Ved at have fokus på aktiv personligt ansvar og inddragelse af nærmiljøet, hvor man allerede befinder sig, kan metoderne være med til at:

 • At forebygge psykisk sårbarhed og mistrivsel hos blandt andet børn og unge, kan skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade, samt sygdomme reduceres.
 • At fremme trivsel ved at have fokus på at styrke menneskers muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
 • At arbejde med intern selvforståelse og pleje, så kroppen og sindet harmoneres. Viden om kost, mindfullness og styrkelse af bla. immunforsvaret kan reducerer antallet af sygedage og orlov, samt styrke det personlige engagement og livsforståelse.

Mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.